Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zawierania przez Usługobiorcę umów o dzieło przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego działającego pod adresem: http://odbitki.entero.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
2. Klient może uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu, w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

§ 2 Wymagania techniczne


1. Usługobiorca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi dla Klientów nieprofesjonalnych, współpracujących z usługodawcą w zakresie realizacji usług graficznych i fotograficznych.

a) wywoływanie zdjęć
b) wykonywanie fotoksiążek, fotoobrazów, fotokalendarzy, fotopuzzli, fotoceramiki, fotoprezentów;
c) wykonywanie zamówień nietypowych według indywidualnie ustalonych warunków; zwane dalej „Usług
 

2. Pliki zawierające zdjęcia Klient powinien przesłać w formacie jpg. Przesłanie plików graficznych w innym formacie odbywa się na ryzyko Klienta. Przesyłanie plików za pomocą nośników danych, tj. płyt CD/DVD itp., również odbywa się na ryzyko Klienta. Zaleca się skopiowanie przesyłanych plików przed ich wysłaniem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę dostarczonych danych oraz nośników danych.
3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za efekty używania narzędzi dostarczonych wraz z programem służącym do wysyłania zdjęć, a w szczególności niewłaściwego kadrowania, korygowania kolorystycznego i gęstościowego, z których Klient samodzielnie skorzystał, niezależnie od sugestii Usługodawcy.
4. W celu uzyskania maksymalnego odwzorowania kolorów zalecane jest przekonwertowanie zdjęć do profilu kolorystycznego dostępnego w ramach Serwisu.
5. W przypadku zdjęć przygotowanych w formacie cyfrowym, to znaczy o stosunku boków 3:4, Usługodawca będzie w odpowiedni sposób dokonywał kadrowania zdjęć w celu zrealizowania Zamówienia polegającego na wykonaniu odbitek, których stosunek boków jest inny niż 3:4. Serwis udostępnia moduł pozwalający dokonać zmiany stosunku boków w dostarczonym programie służącym do transferu plików na serwer Serwisu.
6. Wszelkie informacje dodatkowe dotyczące Zamówienia należy przesyłać na adres pomoc@entero.pl
7. Usługodawca świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
8. Złożenie oferty zawarcia umowy przez Klienta następuje w momencie wysłania do Usługobiorcy prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, zwanego dalej „Zamówieniem”.
9. Ceny są podawana w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT.
10.Klient uiszcza cenę przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługobiorcy, Faktura VAT wystawiana jest wyłącznie na wniosek Klienta. Klient upoważnia Usługobiorcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.
11 Potwierdzenie zawiera: numer Zamówienia oraz istotne elementy Zamówienia.
12 Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od 2 (słownie: dwóch) do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia wysłania do Klienta Potwierdzenia.
13 Usługobiorca zastrzega sobie możliwość realizacji Zamówienia w częściach, po uprzednim porozumieniu się z Klientem i umożliwieniu mu odstąpienia od umowy.
14 Wysyłka Zamówienia następuje, zgodnie z wyborem Klienta, za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym zwykłym lub poleconym priorytetowym albo za pośrednictwem firmy kurierskiej. Możliwy jest również odbiór własny Zamówienia po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 (słownie: dziesięciu) złotych.

§ 4  Prawo odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z ustawą z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm) osoba fizyczna, która zawarła umowę o dzieło lub umowę o świadczenie usług w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zwana dalej „Konsumentem”, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli świadczenie usług rozpoczęto, za zgodą Konsumenta, przed upływem 10-dniowego terminu umożliwiającego odstąpienie od zawartej umowy o świadczenie usług oraz w przypadku realizacji świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, a także świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę są realizowane bezzwłocznie po przyjęciu Zamówienia i są to świadczenia o właściwościach określonych przez Konsumenta. W związku z powyższym Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umów zawartych za pośrednictwem Serwisu.

§ 5 Reklamacja


1. Reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu Klient może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego, na adres Usługobiorcy.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługobiorcę.
3. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty ponownej realizacji Zamówienia ponosi Usługobiorca.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące kolorystyki zdjęć, które nie zostały przekonwertowane do profilu kolorystycznego dostępnego w ramach Serwisu nie będą uwzględniane.
5. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia polegającego na wykonaniu odbitek, których stosunek boków jest inny niż 3:4, Usługodawca zastrzega sobie prawo odpowiedniego kadrowania zdjęć w celu zrealizowania Zamówienia. Reklamacje z tytułu niezgodnego z oczekiwaniami Klienta efektu końcowego związanego z kadrowaniem zdjęć, jeżeli powyższe oczekiwania nie zostały w sposób wyraźny zakomunikowane Usługodawcy, nie będą uwzględniane.
6. Odbitki z plików cyfrowych mogą różnić się pod kątem barwnym jak i gęstościowym od obrazu widzianego na monitorach lub wyświetlaczach. Reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.

§ 6 Prawa i obowiązki stron oraz ich odpowiedzialność


1. Klient oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z praw autorskich i pokrewnych w stosunku do zdjęć, które są przesyłane w ramach Serwisu.
2. Usługobiorca nie odpowiada wobec osób trzecich za treść przekazanych mu zdjęć.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a.) ma uzasadnione wątpliwości, iż Klientowi przysługują prawa autorskie do przekazanych zdjęć;
b.) zachodzi przypuszczenie, że zdjęcia naruszają dobra osobiste lub prawa osób trzecich;
c.) zdjęcia zawierają treść niezgodną z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub moralnością, w szczególności zdjęcia drastyczne, obsceniczne, pornograficzne;
d.) przesłane przez Klienta pliki budzą wątpliwości co do ich zawartości, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż zawierają oprogramowanie mogące uszkodzić systemy informatyczne Usługobiorcy;
e.) zdjęcia pozostają w sprzeczności z interesem Usługobiorcy, w szczególności stanowią bezpośrednią lub pośrednią reklamę lub promocję podmiotu konkurencyjnego.
 
4. Zamieszczane przez Klientów treści w Serwisie nie wyrażają poglądów Usługobiorcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
5. Każda ze stron umowy może rozwiązać zawartą umowę w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem praw nabytych przez drugą stronę.
6. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta Potwierdzenia bez podania przyczyny, informując o tym niezwłocznie, w formie pisemnej i elektronicznej Klienta. W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonej ceny wraz z kosztami wysyłki.

§ 7 Polityka prywatności

 
1. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
2. Przesłane przez Klienta pliki ze zdjęciami są archiwizowane przez 14 (słownie: czternaście) dni od dnia realizacji Zamówienia.

§ 8 Przepisy końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługobiorcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługobiorcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługobiorcy.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, z uwzględnieniem praw nabytych przez Klientów. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej http://odbitki.entero.pl
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2016 roku.

 

 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero